ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Административни услуги

 

  НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА                ПРАВНО      ОСНОВАНИЕ       ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

Издаване на удостоверение за завършено задължително                 Закон за предучилищното и училищното образование (чл72)

предучилищно образование от детска градина или училище,           Наредба за предучилищното образование (чл. 36)

извършващо задължително предучилищно образование


Приемане на деца в първи клас в държавните и общинските училища     Закон за предучилищното и училищното                                Заявление

                                                                                                                                                  образование чл. 147, чл. 148 и чл. 149

                                                                                                                                           


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен           Чл.45 от Наредба 8 / 2016 г. информация

на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи                                          и документи за системата на     

                                                                                                                                                      предучилищното и училищно образование                                

                                                                                                                                                                              


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен                                Наредба № 11 от 01.09.2016 г. - чл.109,ал.4

период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


Преместване на ученици в държавните и в общинските училища            Закон за предучилищното и училищното образование               Заявление

                                                                                                                                                                       чл. 147 и чл. 148