ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Чавдар

Еразъм +

 

 

 

 

 

 

Тема: Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации
Период на изпълнение: 01.09.2020 г. - 31.08.2023 г.
Продължителност: 36 месеца
Основна цел: Да се разработи и внедри пилотно мултисекторен подход в обучението, който чрез обединение на знания от всички изучавани учебни дисциплини, да развива практически умения за справяне с житейски ситуации на деца от 11-15 годишна възраст в две български училища за период от 3 учебни години.
Мултисекторният подход не е прилаган в България до сега. Иновацията се състои във включването на всички изучавани предмети в изготвянето на задача (казус), чрез решаването на който учениците ще усвоят практически умения за справяне с реални житейски ситуации.
Дейности: Ще бъдат проведени транснационални срещи с партньорите от Гърция, Чехия и Великобритания. Чрез обмяна на опит и добри практики ще бъдат придобити умения за извличането на междупредметни връзки, способности за използване на иновативни подходи и прилагане на мултисекторен подход за поставяне на задачи, като част от проектно ориентирано и ситуационно обучение. Като резултат от обобщаването и систематизирането на новия опит, след идентифициране на предимствата които дава мултисекторния подход, ще бъдат създадени седем интелектуални продукта /между които: правила за разработване на единно дидактическо ръководство с транснационална приложимост в образователния процес; база данни с примерни задачи и казуси; синтезиран мултимедиен курс за въвеждане на мултисекторния подход в неограничен брой училища/.